O mnie (About me)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii) oraz Politechniki Rzeszowskiej (magister zarządzania, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem).

Specjalizuję się w badaniu zagadnień ekonomicznych dotyczących kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w takich obszarach, jak:

  • oszczędności gospodarstw domowych,
  • użyteczność dochodów,
  • ubóstwo i dobrobyt,
  • ekonomia zrównoważona i zrównoważony rozwój, w tym circular economy,
  • przedsiębiorczość różnych grup społecznych. 

Od kilkunastu lat uczestniczę w realizacji projektów badawczych i naukowych, w tym także finansowanych z funduszy europejskich.

Jestem członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Statystycznego (w tym Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych – SKAD), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członkiem rad programowych czasopism naukowych: “Młoda Humanistyka” (ISSN 2353-6950) i “Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal” (ISSN 2409-1375) oraz członkiem rady Fundacji “Nauka dla Przemysłu i Środowiska”.

I was rewarded the degree of Doctor of Science in Economics at Cracow University of Economics and the degree of Master of Management at Rzeszow University of Technology (specialisation: enterprise management).

I investigate economic issues concerning households economic conditions and the functioning of enterprises within such areas as:

  • households savings,
  • utility of income,
  • poverty and well-being,
  • sustainable economy and sustainable development, including circular economy
  • entrepreneurship of various social groups.

I have been contributing to the realisation of the research and development projects, including those financed from European funds for over a dozen years now.

I am a member of Polish Statistical Association (including the Section of Classification and Data Analysis (polish acronym – SKAD)), Polish Economic Society, the Polish Society for Social Policy; and the member of the editorial boards of the academic journals: ‘Młoda Humanistyka’ (ISSN 2353-6950) and ‘Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal’ (National University of Lviv Polytechnic, ISSN 2409-1375), as well as the member of the board of the Foundation ‘Nauka dla Przemysłu i Środowiska’.