Publikacje (Publications)

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (After obtaining the degree of doctor)

Monografie (Monographs):

 1. Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, (red. T. Piecuch, E. Szczygieł), Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, ss. 184. (ISBN 978-83-7934-317-1) (recenzja: dr hab. W. Kuźniar, prof. UR) (PDF)
 2. Szczygieł E.Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Wyd. CWEP, Rzeszów 2015, ss. 121. (p-ISBN 978-83-938774-2-3, e-978-83-938774-3-0) (recenzja: prof. zw. dr hab. inż. L. Woźniak) (PDF)
  opublikowane także jako:
  Poverty and social exclusion in selected European countries, Wyd. CWEP, Rzeszów 2015 ss. 103. (p-ISBN 978-83-938774-4-7, e-978-83-938774-5-4) (recenzja: prof. zw. dr hab. inż. L. Woźniak) (PDF)
 3. Triacca N., Wissink B., Gomez Garcia A., Szczygieł E., Pyrek R., Smulski P., Kovacs M., Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Wyd. Volontariat Torino, Turyn-Rzeszów 2015, ss. 132. (p-ISBN 978-83-938774-6-1, e-978-83-938774-7-8) (recenzja: prof. Giancarlo Rovati) (PDF)
  opublikowane także jako:
  Social security models in selected European countries, Wyd. Volontariat Torino, Turyn-Rzeszów 2015, ss. 132. (p-ISBN 978-83-938774-6-1, e-978-83-938774-7-8) (recenzja: prof. Giancarlo Rovati) (PDF)
 4. Szczygieł E.Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2014, ss. 160. ISBN 978-83-79261-96-3 (recenzja: prof. dr hab. B. Liberda)

Pozycje zwarte, w tym rozdziały w monografiach (Contribution in books, including chapters in monographic works):

 1. Szczygieł E., Work-life Balance oczami przedsiębiorcy i pracownika, [w:] Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, (red. T. Piecuch, E. Szczygieł), Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, ISBN 978-83-7934-317-1, ss. 65-75 (PDF)
 2. Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Szczygieł E.The living standard of the inhabitants of the Carpathian Euroregion, “Production Management and Business Development”, ed. by B. Mihalčová, P. Szaryszová, L. Štofová, M. Pružinský, B. Gontkovičová, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden 2019, ISBN: 978-1-138-60415-5 (Hbk), ISBN: 978-0-429-46866-7 (eBook), pp. 179-184 (Google Books).
 3. Migała-Warchoł A., Szczygieł E.Classification of the European Union countries with an application of the modified Human Development Index, “SGEM2018 Conference Proceedings” (5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018), ISBN 978-619-7408-55-3 / ISSN 2367-5659, 26 August – 1 September, 2018, Vol. 5, Issue 3.3, pp. 87-94. (Web of Science)
 4. Lozinski O., Pomykała M., Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz M., Szczygieł E.Psychologiczna specyfika publicznej świadomości prawnej na temat stosunku obywateli do korupcji, „Zbiornik materiałów sprawozdawczej konferencji edukacyjny-naukowego instytutu prawa i psychologii Narodowego uniwersytetu «Politechniki Lwowskiej» – Obrona praw i wolności człowieka i obywatela w warunkach kształtowania prawnego państwa”, Wyd. Politechniki Lwowskiej, Lwów, 2018, s. 217-219.
  opublikowane także jako:
  Лозинський О. М., Помикала Т., П’єцух М., Янковська-Міхулович К., Чуді-Ласковська, Е., Щигел. Психологічна специфіка суспільної правосвідомості щодо ставлення громадян до корупції // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Видавництво Львівської політехніки, Львів 2018, c. 217-219.
 5. Łužnik J., Vovk Korže A., Soragni C., Orlandini D. , Bucciantonio E., Szczygieł E., Pereira A., Alves N., Özçelik B., Bayhan H., Guner E., Özmutaf A., Köroğlu M.G., Gülbay Ö., Need analysis of floury food sector. Report, University of Maribor, Maribor, 2018, ss. 179 (recenzja: dr inż. B. Ziółkowski) (PDF)
 6. Christodoulou M., Szczygieł E., Kłapa Ł., Kolarz W., Algorithmic and Programming Training materials for Teachers , Wyd. P.T.E.A. Wszechnica Sp. z o.o., Krosno 2018, ISBN 978-83-951529-0-0, ss. 84 (recenzja: dr M. Sobolewski) (PDF)
  opublikowane także jako:
  Programowanie – Materiały szkoleniowe dla nauczycieli Algorytmika. Programowanie. Dydaktyka., Wyd. P.T.E.A. Wszechnica Sp. z o.o., Krosno 2018, ISBN 978-83-951529-1-7, ss. 86 (PDF)
 7. Szczygieł E.Ubóstwo rodzin w Polsce – próba analizy zjawiska, „Rodzina we współczesnym świecie” (pr. zb. pod red. ks. prof. dr hab. Jana Zimnego), Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2016, s. 61-88, ISBN 978-83-63835-62-0 (recenzja: prof. dr hab. Z. Ożóg-Winiarska; ks. prof. dr hab. A. Akimjak, prof. dr hab. J. Szczerbiak)
 8. Szczygieł E., Piecuch T.,  Jak z sukcesem założyć firmę fotograficzną. Przewodnik dla startupperów, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów 2017, ss. 62.
 9. Szczygieł E.Dzieci bezdomne – prezentacja wyników przeprowadzonych badań, „Dzieci ulicy w Polsce. Nowe konteksty zjawiska” (red. B. Adamczyk, K. Biel), Wyd. Akademia Ignatianum, WAM, Kraków 2016 s. 269- 292, ISBN 978-83-7614-312-5 (AIK), ISBN 978-83-277-1361-2 (WAM), (recenzja: dr hab. Maciej Bernasiewicz)
 10. Piecuch T., Szczygieł E., Podejście kobiet do przedsiębiorczości – raport z badań, “Przedsiębiorczość. Jednostka. Organizacja. Kontekst” (red. nauk. A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 189-210, p-ISBN 978-83-65402-04-2, e-ISBN 978-83-65402-05-9 (recenzenci: prof. dr hab. B. Glinka, dr hab. N. Daszkiewicz, prof PG i inni) (PDF)
 11. Szczygieł E., „Children Rough Sleepers” – from the analysis of the phenomenon to an attempt to solve the problem, „Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems” (red. B. Szluz, T. Matulayová, I. Pešatová), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 244-253, ISBN 978-83-7996-203-7; DOI: 10.15584/978-83-7996-203-7 (recenzja: dr hab. prof UMK E. Kantowicz) (PDF)
 12. Piecuch T., Szczygieł E., Specyfika przedsiębiorczości regionalnej, „Przedsiębiorczość – perspektywą zmian” (red. K. Jaremczuk), Wyd. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015, s. 266-275, ISBN 978-83-63666-99-6 (recenzja: prof. dr hab. S. Kowalczyk, prof, dr hab. inż. J. Skalik)
 13. Piecuch T., Szczygieł E., Przedsiębiorczy potencjał regionu – przykład województwa podkarpackiego, „Przedsiębiorczość – perspektywą zmian” (red. K. Jaremczuk), Wyd. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015, s. 324-334, ISBN 978-83-63666-99-6 (recenzja: prof. dr hab. S. Kowalczyk, prof, dr hab. inż. J. Skalik)
 14. Szczygieł E.Przyczyny bezdomności dzieci i młodzieży w świetle wyników badań, „Osoby bezdomne. Psychologiczne aspekty ich funkcjonowania” (red. M. A. Basińska), Wyd. Fundacja Salvus, Bydgoszcz 2014, s. 223-238. ISBN 978-83-64874-00-0 (recenzja: prof. dr hab. M. Bidzan) (PDF)
 15. Szczygieł E., Piecuch T., Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych, Wyd. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, Rzeszów 2014, ss. 37. ISBN 978-83-938774-0-9 (recenzja: dr M. Pokrzywa) (PDF
 16. Szczygieł E.Child homlesness. Statistical analysis of the phenomenon and its implications In material security context (Bezdomność dzieci i młodzieży. Analiza statystyczna zjawiska i jego implikacje w kontekście bezpieczeństwa materialnego), „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu” (red. Nauk. W. Horyń, N. Dębowska), Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 247-259. ISBN 978-83-61304-76-0 (recenzja: dr hab. E. Misterska, dr hab. J. Jacko) (PDF-PL) (PDF-ENG)
 17. Szczygieł E.Uniezależnić się od pomocy społecznej. Ocena atrakcyjności polskiego rynku pracy dla imigrantów, “Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie” (red. nauk. S. Pelc), Wyd. Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2014, s. 134-146. ISBN 978-83-60507-14-8 (recenzja: doc. dr E. Bolfikowá, prof. nadzw. dr hab. S. Grabowska) (PDF)
  opublikowane także jako:
  Dosiahnutie nezávistosli od sociálnej pomoci. Hodnotenie atraktivity pol`skeho trhu práce pre imigrantov, “L`udské  práva v kontexte situácie utečenov v Európe” (red. nauk. S. Pelc), Wyd. Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2014, s. 147-158. ISBN 978-83-60507-14-8 (recenzja: doc. dr E. Bolfikowá, prof. nadzw. dr hab. S. Grabowska)
 18. Szczygieł E.Konsekwencje dochodowe bezrobocia wśród osób młodych, “Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego. Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce”, Nr 3, tom 1, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 153-166. ISBN 978-83-63134-38-9 (recenzja: prof. zw. dr hab. J. Soboń, prof. dr hab. M. Duczmal).
 19. Szczygieł E.Bezdomność dzieci – zjawisko w świetle danych GUS i MPiPS, „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu. Prace Naukowe Nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy” (red. M. Borkowska), Karpacz-Wrocław 2013, s. 190-193. ISBN 978-83-937482-0-4 (recenzja: Dr inż. A. Dyszewski, mgr inż. M. Kruszyński) (PDF)

Artykuły w czasopismach recenzowanych (Reviewed papers):

 1. Piecuch T., Szczygieł E., Lozinski O., The issues of entrepreneurship of young people – theoretical considerations and empirical research, “Hradec Kralove Economic Days 2019 Conference Proceedings” Vol. 9(1), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2019, ISSN 2464-6059 (Print), ISSN 2464-6067 (Online), pp. 206-215, (Web of Science), (PDF)
 2. Szczygieł E., Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Polsce – wyzwania work-life balance, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2019, ISSN 1506-2635, s.13-24. (MNiSW 20 pkt.) (PDF)
 3. Szczygieł E., Piecuch T., Lozinsky O.,Towards inclusive economy –  necessity or choice in the context of the material situation of people with disabilities, „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXIV, Nr 26 (4/2019), p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, s. 167-184. (MNiSW 20 pkt.) (PDF)
 4. Babiarz P., Grabiński T., Migała-Warchoł A., Szczygieł E., The application of customized Human Development Index to the analysis of socio-economic development of the European Union member states, “Economics & Sociology”, 2018, Vol. 11, No. 4, s. 332-342, ISSN 2071-789X (Web of Science, Scopus Cite Score 20171,39; MNiSW 15 pkt.) (PDF)
 5. Lozinsky O., Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Szczygieł E., Badanie psychologicznego wpływu kultury organizacyjnej na zachowania osób współpracujących w zespołach, „Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal” [responsible editor O. Lozinsky], 2018, vol. XІІ, s. 49-57.
 6. Piecuch T., Szczygieł E., Przedsiębiorczość szarej strefy, Roczniki Ekonomii i Zarządzania (ISSN 2081-1837), Towarzystwo Naukowe Kul, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Tom 10(46), Numer 2,2018, s. 95-107. (MNiSW 6 pkt.) (PDF)
 7. Szczygieł E., Piecuch T., Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju, XVI Konferencja naukowa „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”, Nr 54 (2/2018), s. 449-463, ISSN 1898-5084 (MNiSW 10 pkt.) DOI:10.15584/nsawg.2018.2.33 (PDF)
 8. Szczygieł E.Obiektywna i subiektywna ocena ubóstwa gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania, „Studia i Materiały. Miscaellanea Oeconomica”, 2017; Nr 3, ISSN 2081-2345 (MNiSW 9 pkt.) (PDF)
 9. Szczygieł E.,Piecuch T., Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-gospodarczych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, Nr 48 (4/2016), s. 116-128, ISSN 1898-5084, DOI: 10.15584/nsawg.2016.4.9 (MNiSW 10 pkt.) (PDF)
 10. Szczygieł E.The problem of poverty and social exclusion in Poland and in selected European Union countries – the results of researches, “Młoda Humanistyka”, Numer Specjalny 2016; ISSN 2353-6950 (MNiSW 3 pkt.) (PDF)
 11. Szczygieł E.,Piecuch T., Mikłosz M., Barroca A., Cultural conditions of individual and corporate entrepreneurship development, “Modern Management Review” 2015, vol. XX, Nr 22 (4/2015), s. 101-113, p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, (MNiSW 11 pkt.) (PDF)
 12. Szczygieł E.Homeless children – the presentation of a part of the result of the research conducted in Podkarpacie Region (Poland), “Młoda Humanistyka” 2015, Nr 2 (5), ISSN 2353-6950, (MNiSW 3 pkt.) (PDF)
 13. Szczygieł E.Oszczędności gospodarstw domowych osiągających dochody o niskiej użyteczności, „Humanities and Social Sciences” 2015, Nr 2, vol. XX, s. 163-175, p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (MNiSW 14 pkt.) (PDF)
 14. Szczygieł E., Piecuch T., Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą, “Ekonomia” 2015, Nr 41, s. 95-115, ISSN 0137-3056, (MNiSW 8 pkt.) (PDF)
 15. Szczygieł E.Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne. Przykład województwa podkarpackiego, „Ekonomia Społeczna” 2014, Nr 2, s. 36-47, ISSN 2081-321X, e-ISSN 1898-7435, (MNiSW 1 pkt.) (PDF)
 16. Szczygieł E., Mikłosz M., Piecuch T., Migration process and the need for intercultural management In selected European countries, “STUDIES IN MODERN SOCIETY” 2014, Nr 5 (1), s. 91-98, ISSN ISBN 2029-431X (PDF)
 17. Szczygieł E.Wpływ oceny użyteczności dochodu na wielkość oszczędności gospodarstw domowych, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” 2013, Nr 800, s.181-190, ISSN 1640-6818, (MNiSW 5 pkt.) (PDF)   
 18. Szczygieł E.Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej, „Młoda Humanistyka” 2013, Nr 1 (1) (PDF).

Opracowania autorskie (Independent works):

 1. Edukacja wspierająca rozwój na terenach wiejskich. Zbiór dobrych praktyk, (pr. zb. J. Dzurdženík, H. Kiraľvargová, M. Višňovská, E. Szczygieł i in.), Wyd. BORA94, Miszkolc 2019, ss. 45, ISBN 978-83-955385-0-6, (recenzja: prof. T. Piecuch)
 2. Szczygieł E.Cyberbullying in Poland – Association “Centre for Education and Entrepreneurship Support” research results summary, Wyd. CWEP, Rzeszów 2017, ss. 28, (recenzja: dr H. Sommer) (PDF)
 3. Szczygieł E.Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Podsumowanie wyników wywiadów kwestionariuszowych, Wyd. BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers, Rzeszów 2017, ss. 20 (recenzja: dr K. Chudy-Laskowska), raport w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”, POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15
 4. Szczygieł E.Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. RAPORT po wywiadzie w ramach grupy fokusowej pracowników, Wyd. BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers, Rzeszów 2016, ss. 30 (recenzja: dr T. Piecuch), raport w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”, POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 (PDF)
 5. Szczygieł E.Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. RAPORT po wywiadzie w ramach grupy fokusowej pracodawców, Wyd. BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers, Rzeszów, 2016, ss. 36 (recenzja: dr T. Piecuch), raport w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”, POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 (PDF)
 6. Szczygieł E.Podsumowanie wyników badań nad bezdomnością wśród dzieci i młodzieży w Polsce,  Seria: „Problemy Dzieci” 2014, Nr 1 (3). (PDF)
 7. Szczygieł E.Bezdomność wśród dzieci i młodzieży w Polsce jako efekt przemocy i nadużyć, Seria: „Problemy Dzieci” 2013, Nr 2 (2). (PDF)
 8. Szczygieł E.Analiza danych zastanych dotyczących zjawiska bezdomności wśród dzieci i młodzieży w Polsce, Seria: „Problemy Dzieci” 2013, Nr 1 (1). (PDF)

Plan wydawniczy (Publishing schedule):

 1. Circular economy – a new concept or necessity, the 6th International Scienfific Conference “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, 12-13 października 2020 r. – w przygotowaniu
 2. Circular economy as an answer to the challenge of improving the quality of life, “Hradec Kralove Economic Days 2020 Conference Proceedings”, University of Hradec Králové, Hradec Králové 2020, ISSN 2464-6059, eISSN 2464-6067 (Web of Science; MNiSW 5 pkt.) – w druku
 3. Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej – wyniki badań – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. “Problemy przemian społeczno-gospodarczych” 12 czerwca 2015 r. Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza, Jasło – w druku

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora (Before obtaining the degree of doctor):

Pozycje zwarte, w tym rozdziały w monografiach (Contribution in books, including chapters in monographic works):

 1. Nosal-Szczygieł E.Analiza wielkości oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1998–2008, [w:] Wybrane aspekty przemian strukturalnych, red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 311–320. ISBN 978-83-7246-740-9.
 2. Nosal-Szczygieł E.Progresja podatkowa w odniesieniu do dochodów osób fizycznych osiąganych z pracy jako narzędzie niwelowania nierówności dochodowych w społeczeństwie, „Zeszyty Studenckie” Nr 2, „Problemy ekonomii i zarządzania: materiały z II ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej” Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Kraków 2011, ISBN: 978-83-916937-6-6. (PDF)
 3. Nosal-Szczygieł E.Rozdział 6. Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach 1990–2007 na tle wybranych krajów europejskich, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 65–73. ISBN 978-83-7556-160-9 (recenzent: prof. dr hab. M. Noga, dr M.K. Stawicka).
 4. Nosal-Szczygieł E.Odpowiedzialność banku a odpowiedzialność kredytobiorcy, [w:] Wolność a odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny (red. nauk. J. Osiński), Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009, s. 223–231. ISBN 978-83-7378-441-3 (recenzent: prof. dr hab. D. Drabińska).
 5. Nosal-Szczygieł E.Identyfikacja inicjatyw klastowych i zalążków klastrów w województwie podkarpackim, Ekspertyza regionalna do raportu: Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. B. Plawgo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 (recenzent: prof. nadzw. dr hab. B. Plawgo). (PDF)
 6. Basse Normandy – Lazio – Podkarpacie. Comparative Analysis, (Chmaj A., Cierpiał – Wolan M., Cantagalli S., Kerdreux M., Marchetti L., De Angelis L., Nosal – Szczygieł E., praca zbiorowa pod red. K. Kaszuby), Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 79–85. ISBN 83-38397-31-1 (recenzent: prof. zw. dr hab S. Wydymus). (PDF)
 7. Strategie rozwiązywania problemów bezrobocia, (red. M. Mikłosz, E. Nosal-Szczygieł), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2007 (recenzent: prof. dr hab. J. Targalski). (PDF-PL) (PDF-ENG)
 8. Nosal E.Rozdział 3. Podstawy zarządzania, [w:] Podręcznik dla Animatora, red. M. Bednarz, A. Chmaj i in., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006, s. 129-140. ISBN 83-89457-01-6.
 9. Nosal E.Koncepcja zarządzania projektami na przykładzie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 225, „Zarządzanie i Marketing”, nr 5: „Zmiany gospodarcze i społeczne w integrującej się Europie”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 181–188. ISBN 1234-3706 (recenzenci publikacji: prof. zw. dr hab. J. Adamczyk, prof. dr hab. A. Gugnin, prof. dr hab. J. Kaja, prof. dr hab. M. Włodarczyk).
 10. Woźniak L., Nosal E.Krótkie rozważania o człowieku, przedsiębiorstwie i pracy w nim podejmowanej, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2002/2003”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 221–228. ISBN 83-7199-305-6 (dopuszczona do druku po recenzji).
 11. Woźniak L., Nosal E.Koncepcja zarządzania projektami na przykładzie firmy TRANSSYSTEM S.A. w Łańcucie, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2002/2003”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 213–219. ISBN 83-7199-305-6 (dopuszczona do druku po recenzji).
 12. Woźniak L., Nosal E.Zarządzanie gospodarką żywnościową w makro- i mikroskali w Polsce na tle Europy, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską, red. Z. Wyszkowska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 79–86.

Artykuły recenzowane (Reviewed papers):

 1. Nosal-Szczygieł E.Predykcja poziomu oszczędności gospodarstw domowych na podstawie analizy ich wielkości w latach 1999–2008, „Zeszyty Naukowe”, nr 862, „Prace z zakresu finansów”, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 95–116. ISSN 1898-6447 (recenzent: prof. dr hab. W. Dębski) (PDF).
 2. Nosal-Szczygieł E.Analysis of the Economic Situation of People from Different Age Groups in Poland, 1992–2008, „European Journal of Employment and Disadvantage” 2011, no. 1, s. 30-37, ISSN 2224-4395 (recenzent: Jean Brading MSc). (PDF)
 3. Nosal-Szczygieł E.Predykcja oszczędności przedsiębiorstw polskich metodą P.E. Wintersa, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 1, s. 24–28 ISSN 0137-7221.
 4. Nosal-Szczygieł E.Ewolucja roli menedżera projektu w różnych strukturach organizacyjnych, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 2, s. 69–77, ISSN 0137-5466 (PDF). [opublikowany także w: “Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 3, s. 113-122 (PDF)].
 5. Nosal-Szczygieł E.Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, „Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne. Ekonomia – Technika – Zarządzanie”, nr 9, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 51–58. ISSN 1897-2683 (red. naukowa: prof. PŚk, dr hab. W. Gierulski, prof. PŚk. dr hab. J. Bednarczyk i inni).
 6. Nosal-Szczygieł E.Problemy w funkcjonowaniu Biura Projektu jako elementu integrującego proces realizacji projektu w wielu organizacjach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 249, „Zarządzanie i Marketing”, nr 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 323–334. ISSN 1234-3706 (recenzenci publikacji: prof. zw. dr hab. J. Adamczyk, prof. dr hab. L. Woźniak).
 7. Nosal E.Zastosowanie koncepcji łańcucha krytycznego przy zarządzaniu projektami w podnoszeniu efektywności współczesnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne. Ekonomia – Technika – Zarządzanie”, nr 33, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 340–347. ISSN 1234-3927 (red. naczelny: prof. dr hab. W. Gierulski, komitet naukowy: prof. dr hab. K. Grysa, prof. dr hab. J. Bednarski, prof. dr hab. W. Gierulski, prof. dr hab. A. Oksanycz).
 8. Nosal E.Management by Projects jako nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, „Prace Naukowe AE”, nr 1030, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 622–628. ISSN 0324-8445 (recenzent artykułu: prof. dr hab. A. Sosnowska).
 9. Jankowska-Mihułowicz M., Nosal E.Przedsiębiorca przyszłości – lider zmian, „Prace Naukowe AE” nr 1025, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 180–185. ISSN 0324-8445.
 10. Jankowska-Mihułowicz M., Nosal E.Rola Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Zarządzania Środowiskiem w kształtowaniu sylwetki absolwenta – przywódcy, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH, Kraków 2004, s. 45–50. ISSN 1732-0925 (komitet naukowy: prof. dr hab. T. Jelinek, dr inż. B. Kołczakowski, dr inż. L. Kurcz, dr inż. S. Leszczyński).
 11. Nosal E.TQM w koncepcji zarządzania przez projekty na przykładzie firmy TRANSSYSTEM S.A.
  z Łańcuta
  . ΤΕΧΗΟЛОГІЯ І ТЕХНІКА ДРУКАРСТВА, Збірник наукових праць, Technology and Technique of Typography, НАЦІОАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЧНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Випуск 1 (3), КИЇВ 2004, s. 147–151.
 12. Nosal E.The Conditions for Polish Integration with The European Union in the Agricultural Sector [w:] Slodczyk J., Platje J., “Challenges in Agriculture and Rural Development in Central and Eastern Europe” Economical and Environmental  Studies No. 6/2004, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 67–76. ISSN 1642-2597 (komitet naukowy: prof. dr hab. J. Słodczyk, prof. dr hab. B. Fiedor).

Artykuły nierecenzowane (Not-reviewed papers):

 1. Werelusz-Wołcz M., Nosal E.Oferta szkoleniowa w projekcie Animator, [w:] Rola projektu ANIMATOR w rozwoju przedsiębiorczości i poprawy stanu rynku pracy, materiały konferencyjne, RARR – WSZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 33–38.
 2. Nosal E.Komunikacja międzyludzka w teorii i praktyce zarządzania oraz psychologii, [w:] Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Seminarium Studenckiego „Szkiełkiem i Okiem Studenta”, 10–11 IV 2003, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2003, s. 100–107.

Oraz szereg artykułów niepublikowanych i wygłoszonych referatów. (And a number of unpublished articles and presented papers).